Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

28/07/2022 10:56   quantri   220 lần

Triển khai thực hiện Công văn số 1716/SGDĐT-TCCB ngày 26/7/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Trong đó, chú ý công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Cuộc thi, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Tải xuống /Portals/0/CV%20trien%20khai%20cuc%20thi%20To%20quoc%20ben%20bo%20song%20%28D%29_signed_signed.pdf

 
Số lượt truy cập : 144882