Bài tuyên truyền kỹ năng phòng chống tệ nạn bạo lực học đường Năm học 2018 - 2019.

Từ trước đến nay, mục tiêu của giáo dục của Đảng và nhà nước ta luôn là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, trí thức, thẩm mĩ, sức khỏe và nhân cách, vì thế ngành giáo dục nước ta đang tiến hành cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện,

Số lượt truy cập : 144886